KVKK Aydınlatma Metni 1- Tanımlar:
a. Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan kişi ve kişiler.
b. Veri İşleyen: Veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler.
c. Site backlinkdanismani.com sitesi
d. Kanun: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
e. Açık Rıza: Üye taraflarca siteyi kullanmak maksatlı verilmiş olan ve işbu sözleşmenin tamamını okuyup mutabık kalarak onayladıklarını belirten rıza türü.
f. Verilerin Anonimleştirmesi: Taraflar tarafından istenilmesi halinde kimliğinin ortaya çıkmasına neden olabilecek bilgilerin kimliğin ortaya çıkmasını imkansızlaştıran çerçevede düzenlenmesi.
g. Verilerin Silinmesi: Taraflardan elde edilen bilgilerin yok edilmesi.
h. Kişisel Veri: Kişiye ait olan ve onu tanımlanabilir kılan her türlü bilgi.
i. Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi.
j. İlgili Kişi: Verileri işlenen kişi.
k. Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini.

2- Veri Sorumlusu:
backlinkdanismani.com sitesi kapsamında alınan kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatı ile backlinkdanismani.com yetkilileri tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında işlenmektedir.
Veri sorumlusu backlinkdanismani.com şirketi olup 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında bulunan haklarınızdan yararlanmak, bildirimlerinizi iletmek ve sorularınızı iletmek maksatlı olarak veri sorumlusu ile sözleşmenin 12. Maddesinde yer alan kanallar vasıtası ile iletşime geçilmesi gerekmektedir.

3- Toplanan Bilgiler:
backlinkdanismani.com amacı kapsamında alış işlemlerinizin gerçekleştirilmesi ve doğru şekilde ürün sunumunun sağlanması ve şirketimizin gelişimi amaçlı olarak tarafınızdan toplanan genel nitelikli bilgiler;
a.
i. Satin alma esnasında alınan Ad-Soyad, telefon numarası, adres ve E-Posta bilgileriniz, 3. Parti uygulamalar ile üye girişi yapmanız durumunda giriş yapılan uygulamalar tarafından tarafımıza sağlanan veriler ve bilgiler.
ii. Çerezler ve benzer teknolojiler aracılığı ile siteyi kullanmanız dolayısı ile elde edilen bilgiler.
iii. Ürün ve hizmetler hakkında backlinkdanismani.com ile iletişime geçerek sağladığınız veriler.
iv. backlinkdanismani.com’a sorularınız/öneri/talepleriniz sebebi ile elde edilen veriler.
v. 3. Kişi ve kurumlardan elde edilen: Diğer ortak uygulamalarımız (Google Hizmet Sunucuları, vallet vs.) tarafından tarafınız hakkında verilen bilgiler.

4- Toplanan Bilgilerin Kullanım Amacı:
a. Tarafınıza daha iyi bir hizmet sunabilmek için: Topalanan bilgiler tarafınıza daha iyi bir hizmet sunabilmek maksatlı özellikle de ürün tavsiyeleri bakımından tarafınıza kolaylık sağlamak amacı ile 3. Madde de yer almakta olan bilgiler site tarafından içerisinde yer alan algoritmalar tarafından işlenerek kullanılmaktadır.
b. Tarafınızca gerçekleştirilen satın almayı gerçekleştirmek ve satın alma işleminiz sonrasında tarafınıza sunulacak olan hizmetleri gerçekleştirmek maksatlı,
c. Satış ve hizmet politikalarımızı geliştirerek daha iyi hizmet sunmak maksatlı,
d. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yasalar çerçevesinde istenen bilgileri sunabilmek için: Kullanıcılarımızın güvenliğini sağlamaya yardımcı olmak maksadı ile gerektiğinde ise haklarımızı uygulamak maksatlı emniyet yetkililerine yardımcı olmak ve olası yasal bir durumda hukuki olarak istenilmesi mümkün olan ve tarafımızdan resmi yollarla istenilen belge ve verilerin teslimi maksatlı,
e. İstek ve taleplerinizi karşılayabilmek maksatlı,
f. Tarafınızla iletişime geçilmesini gerektiren bir durum doğması halinde bu gerekliliği yerine getirmek maksatlı,
g. Kanun kapsamında yasal sorumlulukları gerçekleştirmek maksatlı: Söz konusu kapsamda yasal ve yetkili merciler tarafından talep edilmesi yahut talep olmasa dahi yasal yükümlülüğümüzün doğması durumunda işbu yükümlülüklerin yerine getirilmesi maksatlı, olarak verileriniz işlenmektedir.

5- Kişisel Verilerin Paylaşılması:
KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde verileriniz;
a. backlinkdanismani.com sunucu bakımından ortak olarak çalıştığımız sunucu ve ödeme firmaları ile hizmetlerinden yararlanabilme maksatlı paylaşılmakta ve bahse konu hizmet ile alakalı gizlilik ve güvenliğe ilişkin tüm sözleşmeler yapılarak verileriniz korunmaktadır.
b. Kolluk teşkilatı ve diğer Yasal Kurumlar ile;
i. Soruşturma kapsamında savcılık kararı ile istenilmesi halinde,
ii. Kovuşturma aşamasında mahkeme kararı ile istenilmesi halinde,
iii. 3. Bir kişinin korunması yahut suç oluşmasının önlenmesi maksadı ile madde 3 kapsamındaki veriler Kolluk teşkilatı ve diğer Yasal Kurumlar ile paylaşılabilecektir.
c. Tarafımızın ya da üyelerimiz, iş ortaklarımız veya diğer ilgili tarafların yasal haklarını korumak için gerekmesi halinde resmi kurumlar ile paylaşılabilecektir.

6- Kişisel Verilerin İşlenilmesi Süreci:
Madde 3 kapsamında elde edilen kişisel verileriniz, KVKK, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde hazırlanan ve işbu sözleşmede yer alan saklama ve imhaya ilişkin politika ve prosedürlerinde belirtilen genel prensipler ve düzenlemelere uygun şekilde saklanmakta ve imha edilmektedir. Bu kapsamda kişisel verileriniz, KVKK’nın 5’inci ve 6’ncı maddelerinde yer alan kişisel veri işleme şartlarının tamamının ortadan kalkması halinde ilk imha periyodu içerisinde imha edilecektir. Kişisel verilerinizin imha edilmesine ilişkin talepleriniz bakımından mevcut haklarınız işbu sözleşmenin 7’ncı maddesinde yer almaktadır.

7- Kanun Kapsamında Yer Almakta Olan Haklarınız:
Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. Maddesi kapsamında mevcut haklarınız;
a. Bilgilerinizin güncellenmesi: Hakkınızda tutulan bilgilerin yanlış olduğuna ya da artık bunları kullanma yetkimizin olmadığına inanmanız durumunda işbu sözleşmenin 12. Maddesinde yer alan bilgiler vasıtası ile söz konusu bilgilerin güncellenmesini talep etme hakkınız,
b. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme ve işlendi ise buna ilişkin bilgileri talep etme hakkınız,
c. İşlenen verileriniz hakkında tarafınıza bilgi verilmesi: Tarafınızın sözleşmenin 3. Maddesi kapsamında işlenmiş olan verileri hakkında bilgi ve döküman isteme hakkınız,
d. Sitemiz yahut 3. Parti uygulamalarımız tarafından otomatik olarak işlenen kişisel verilerinizin aleyhinize sonuç doğurma ihtimalinin olması yahut yanlış olduğunu düşündüğünüz bir sonucun meydana gelmesi halinde bu durumun düzeltilmesini talep etme hakkınız,
e. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme hakkınız,
f. Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 7. Maddesi kapsamında Bilgilerinizin anonimleştirilmesi hakkınız,
g. Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 7. Maddesi kapsamında tarafınızdan alınan bilgilerin silinmesi hakkınız,
h. Hesabınızın silinmesi hakkınız, i. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olup,

Söz konusu hakların kullanılması maksatlı olarak işbu kanunun 12. Maddesinde yer almakta olan bilgılar vasıtası ile tarafımızla iletişime geçmeniz gerekmektedir.

8- Bilgilerinizin Saklanma Süresi:
Kişisel bilgilerinizi yalnızca meşru iş amaçları için ihtiyacımız olduğu sürece ve yasaların izin verdiği şekilde saklanacaktır.
a. Üyelerimizin güvenliğini sağlamak maksatlı hesap kapatıldıktan sonra kanuni süreler boyunca saklanacak, süreç sonunda herhangi bir yasal talep olmaması halinde ilk periyodik imha sürecinde verileriniz silinecek yahut anonimleştirilecektir.
b. Üyeliğiniz sona erse yahut ermese dahi tarafımıza bilgilerin saklanmaya devam edilmesi hakkında yasal bildirim yapılması halinde madde 3 kapsamındaki verileriniz saklanmaya devam edilecektir.

9- Bilgilerinizin Saklanma Ve Korunma Yöntemleri: Tarafımız, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 12. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerde meydana gelebilecek güvenlik eksikliklerini önlemek için, korunacak verinin niteliğine göre gerekli her türlü tedbirleri almaktadır. Bu kapsamda Tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yayımlanmış olan rehberlere uygun olarak gerekli güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik ve idari tedbirleri almaktadır.

10- Sözleşme Güncellemeleri Hakkında:
İşbu sözleşmenin imza tarihinden sonraki bir tarihte sözleşmenin mevcudunda bir değişiklik olması halinde işbu değişiklikler kullanıcılara kayıtlı iletişim adresleri aracılığı ile bildirilecek olup değişikliklerin taraflarca kabul edilmemesi halinde üyelikleri sonlandırılacak olup sözleşmenin 8. Maddesi kapsamında yer alan süreler uygulanacaktır.

11- Yaş Politikamız:
Sitemizden yasal sebepler gereği 18 yaşından küçük kişilerin hizmet satin almasına izin veremiyoruz. 18 yaş altı kullanıcı iseniz yasal vasiniz aracılığı ile işlemlerinizi geçekleştirmeniz gerekmektedir. İşbu hükme aykırılıklar hakkında işbu sözleşmenin 12. Maddesi kapsamında yer alan bilgiler vasıtası ile tarafımıza bildirimde bulunmanız gerekmektedir.

12- Bize Ulaşın:
Kişisel Verilerin Korunması Kanununun uygulanması ile ilgili sorularınız, talepleriniz, görüşleriniz, önerileriniz ve diğer konular hakkında aşağıdaki vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçebilirsiniz.

a. Veri Sorumlusu: Yahya Sefa Diri
b. E-Posta: kvkk@backlinkdanismani.com